Aktive forløb - Sygedagpengemodtagere

Formål
TeamAktiv tilbyder et fleksibelt, tværfagligt og beskæftigelsesrettet forløb for borgere på sygedagpenge. Formålet med forløbet er borgerens snarest mulige raskmelding til arbejde, eventuelt delvist, eller borgerens hurtigst mulige raskmelding til ledighed.

Målgruppe
TeamAktivs forløb er et tilbud til sygedagpengemodtagere, jf. LAB § 32. Målgruppen er fuldtids- eller deltidssygemeldte med psykiske eller somatiske lidelser, eller en kombination heraf.

Metode
Forløbet er et individuelt forløb, der tilrettelægges ud fra borgerens sygdomsbillede, kompetencer, ressourcer og skånebehov. Overordnet er vores tilgang:
 • At afklare ressourcer og problemstillinger.
 • At motivere til at borgeren ansvarliggøres i forhold til egen situation.
 • At aktivere og undersøge hvilke realistiske muligheder borgeren har for at være aktiv under sin sygemelding.

Indhold
TeamAktivs forløb er bygget op som en vekselvirkning mellem individuelle og støttende samtaler, temamøder, jobsøgningsværksted og fysisk træning. Det endelig indhold som skal sikre, at de ønskede mål opnås, planlægges ud fra borgerens konkrete situation. Således indeholder forløbet følgende elementer:

Individuelle samtaler
Samtalerne danner grundlag for udarbejdelse af en samlet plan for borgerens forløb, men har derud over som funktion kontinuerligt at støtte og motivere borgeren i en fastholdelse på eksisterende arbejdsplads, eller til at gøre en aktiv indsats for at komme tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

Temamøder
Med temamøderne er intentionen at præsentere borgerne for forskellige input, som middel til at tackle udfordringer i forbindelse med deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Temamøderne består af følgende moduler:
 • Positiv grænsesætning
 • Stresshåndtering
 • Kompetence- og værdiafdækning
 • Vejledning i støttemuligheder fx mentorordning, virksomhedspraktik og løntilskudsordning
 • Introduktion til ressourceprofilen
 • Indførelse i smertehåndteringsmetoden Mindfulness
 • Individuelle og gruppebaserede psykologsamtaler
 • Kostvejledning

Jobsøgningsværksted
I jobsøgningsværkstedet har især den ledige sygemeldte følgende muligheder:
 • Udarbejdelse af personlig handleplan efter SMART-modellen
 • Åbent jobsøgningsværksted
 • Hjælp til konkrete jobansøgninger og oprettelse af CV

Fysisk træning
Den fysiske træning tilrettelægges og superviseres af fysioterapeuter og indeholder nedenstående elementer:
 • Udarbejdelse af træningsprogram
 • Løbende opfølgning
 • Undervisning i fx forflytningsteknikker, pulstræning o.a.

Henvisning og varighed
Der er løbende indtag hver uge, og den enkelte sagsbehandler kan tilmelde borgere via TeamAktivs tilmeldings- og registreringsside. Borgeren aktiveres mindst 10 timer om ugen, og varigheden af det enkelte forløb aftales med jobcenter og sagsbehandler.

Kontaktinformation
Yderligere information kan fås ved henvendelse til
Chefkonsulent : Jakob Henriksen
Telefon : 48 200 500
E-mail :