Jobsøgningsforløb for fleksjobvisiterede borgere

Formål
Formålet med TeamAktivs jobsøgningsforløb er gennem en individuel og motiverende indsats at sikre, at den enkelte borger får et fleksjob. I nogen tilfælde vil vejen til job gå direkte og i andre tilfælde kan det være via en virksomhedspraktik. Praktikken kan bruges til, at borgeren får trænet sine faglige, sociale, personlige eller sproglige kompetencer. Når fleksjobbet er fundet, kan TeamAktiv efter aftale med jobcenter og borger tilbyde at tage med til en jobsamtale.

Indhold
TeamAktivs forløb kan efter aftale med jobcenteret bestå af følgende elementer:
 • Visitationssamtale (på Jobcentret eller i TeamAktiv)
 • Individuelle samtaler med et erhvervsrettet fokus
 • Mulighed for deltagelse i workshop
 • Aktiv deltagelse i job – og praktiksøgning
 • Mulighed for virksomhedspraktik – antal uger aftales med sagsbehandler
 • Årlig revurdering og 3 måneders samtale
 • Rapportering


Visitation
Formålet med visitationssamtalen er først og fremmest at afstemme forventningerne mellem borger, Jobcenter og TeamAktiv. Vi ved af erfaring, at det fra start er vigtigt at opstille en klar målsætning, således at borgeren er afklaret i forhold til muligheder, krav og forventninger. Ligeledes får borgeren en grundig præsentation af TeamAktivs forløb og det tilstræbes, at der fra start skabes en tryg atmosfære, hvor borgeren i tilstrækkelig grad føler sig oplyst og vejledt.

Individuelle samtaler
Borgeren tildeles en konsulent, som vil følge borgeren tæt igennem hele forløbet. De individuelle og motiverende samtaler i opstartsfasen danner grundlag for den individuelle tilrettelæggelse af forløbet. Der vil i høj grad blive taget hensyn til borgerens kompetencer og forudsætninger, herunder skånebehov og faglig og arbejdsmæssige baggrund samt eventuelle behov for hjælpemidler og personlig assistance. Endvidere udarbejdes en plan for job- og praktiksøgningen.

Workshop
Der vil være mulighed for, at borgeren deltager i TeamAktiv workshop, hvor der vil blive undervist i:
 • Udarbejdelse af cv og jobansøgninger
 • Oprettelse af cv i Jobnet
 • Den målrettede ansøgning
 • Uopfordrede ansøgninger
 • Virksomhedskontakt
 • Jobsamtalen
 • Positiv psykologi
 • Kommunikation
 • Den nye reform
 • Besøg på virksomheder
 • Oplæg fra en person ansat i fleksjob

Der vil være borgere, der af helbredsmæssige, sociale eller personlige grunde ikke har mulighed for eller udbytte af at deltage i workshoppen. Efter aftale med jobcentret og borgeren aftales det derfor, om forløbet i TeamAktiv i stedet for skal være et individuelt og håndholdt forløb, hvor der arbejdes med nogle af ovenstående temaer fra workshoppen via individuelle samtaler.

Job- og praktiksøgning
Praktiksøgningen foregår i samarbejde med borgeren. Hvis en borger ikke formår at deltage aktivt, tager TeamAktiv styringen i job- og praktiksøgningsforløbet, stadig i samarbejde med borgeren. Som fundament for TeamAktivs beskæftigelsesrettede indsats står et solidt og bredt samarbejde med en lang række forskellige virksomheder. Samarbejdet er grundlaget for, at vi med stadig succes skaber kontakter mellem borgere og virksomheder, som resulterer i job. TeamAktiv sørger for en individuel matchning, sådan at jobbet eller praktikforløbet får et så optimalt udgangspunkt som muligt. I en etablering af virksomhedspraktikken, og under den løbende opfølgning, formidler TeamAktiv de nødvendige tiltag på arbejdspladsen, for eksempel koordination af hjælpemidler, personlig assistance og skånebehov, formidling af mentor eller konfliktløsning. Vi støtter op om en fortløbende god dialog mellem borger og virksomhed, således at fokus på borgerens arbejdsrelevante udvikling sikres og mulighed for ansættelse øges.

Virksomhedspraktik
Formålet med en virksomhedspraktik kan være forud for en ansættelse at afdække eller optræne en borgers faglige, sociale, personlige eller sproglige kompetencer. Når en egnet praktikplads er fundet, tager TeamAktiv initiativ til et indledende møde på arbejdspladsen, hvor arbejdsgiver og borger kan mødes og afstemme forventninger. TeamAktiv orienterer både arbejdsgiver og borger om rammerne og formålet med praktikforløbet, sådan at det tilsikres, at borgerens udviklingsmål kan nås. På mødet aftales ligeledes dato for 1. arbejdsdag og arbejdstid og skånehensyn fastsættes. Hvis borgeren har brug for hjælpemidler, personlig assistance eller mentorstøtte i arbejdet, vil TeamAktiv sørge for, at de relevante tiltag iværksættes. Undervejs i praktikforløbet vil TeamAktiv løbende følge op i forhold til både arbejdsgiver og borger og der arrangeres samtaler på arbejdspladsen med arbejdsgiver, borger, TeamAktiv og en eventuel mentor. Opfølgningen skal sikre, at der fortløbende er fokus på borgerens udvikling i forløbet, herunder i forhold til justering af arbejdstid og opgaver samt om der er mulighed for, at praktikken kan munde ud i job.

Årlig revurdering og 3 måneders samtaler
TeamAktiv udarbejder også gerne input til sagsbehandler i forbindelse med årlig revurdering samt 3 måneders samtaler. Når forløbet i TeamAktiv starter, aftales det, hvornår og i hvilken form sagsbehandler har brug for input til for eksempel årlig revurdering.

Dokumentation
Hvis forløbet ikke ender med, at borgeren får et fleksjob, udfærdiger TeamAktiv en progressionsrapport, som beskriver hele forløbet med fokus på det videre jobsøgningsforløb samt hvad der skal til for, at borgeren så hurtigt som muligt kommer i job. I en afrapportering til sagsbehandler er TeamAktivs overordnede fokus på borgerens beskæftigelsesmæssige ressourcer og udviklingsmuligheder, herunder i forhold til faglige, helbredsmæssige, sociale, personlige eller sproglige kompetencer. Der redegøres også for eventuelle barrierer som arbejdsgiver, TeamAktiv og borgeren oplever i forhold til at opnå beskæftigelse samt hvad der skal til for at overvinde og udvikle disse. Hvis forløbet i TeamAktiv viser, at borgeres personlige, sociale og sundhedsmæssige situation er af en sådan karakter, at borgeren ikke har kunnet klare en tilknytning til arbejdsmarkedet svarende til blot få timers varighed, vil der også være mulighed for, at TeamAktiv laver input i forhold til den videre behandling i rehabiliteringsteamet. Rapporteringen er altid af en sådan kvalitet, at jobcentret får den nødvendige dokumentation som supplement til det videre forløb.

Kontaktinformation
Yderligere information kan fås ved henvendelse til
Chefkonsulent : Jakob Henriksen
Telefon : 48 200 500
E-mail :