Ressource- og udviklingsforløb – Sygedagpenge- & kontanthjælpsmodtagere

Formål
TeamAktiv tilbyder et fleksibelt og individuelt ressource og udviklingsforløb. Formålet med forløbet er at afklare den enkelte borgers arbejdsevne i en virksomhedspraktik, således at borgeren kan blive bedst mulig rustet til en eventuelt tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Målgruppe
TeamAktivs ressource og udviklingsforløb er et tilbud til borgere på sygedagpenge eller kontanthjælp, jf. LAB § 2, stk. 5 og LAB § 2, stk. 2,3,4 og 7.
Borgerne er primært karakteriseret ved at have helbredsmæssige problemstillinger, og er typisk borgere som ofte har vanskeligt ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Metode
Ved et ressource og udviklingsforløb af borgerens arbejdsevne arbejder TeamAktiv ud fra en systemisk tankegang, hvor borgeren er i centrum for eget forløb. De 12 opmærksomhedspunkter udgør grundstenen i en afklaring af borgerens samlede arbejdsmarkedsperspektiv, med begrebet fleksibilitet som konkret arbejdsredskab. Det vil sige, at der tages videst muligt hensyn til borgerens individuelle situation og behov.

Indhold
TeamAktivs forløb består af følgende elementer:
  • Visitationssamtale
  • Individuelle samtaler
  • Virksomhedspraktik
  • Rapportering

Visitationssamtale
Formålet med visitationssamtalen er først og fremmest at afstemme forventningerne mellem borger, kommune og TeamAktiv. Der tages individuelle hensyn til borgerens egne ønsker og behov i forhold til erhverv, praktikplads, arbejdstid, transporttid og eventuelle skånebehov.

Individuelle samtaler
I TeamAktivs forløb allokeres en erhvervskonsulent til borgeren, som vil stå for gennemførelsen og koordineringen af borgerens forløb.
Inden konsulenten iværksætter den egentlige praktiksøgning, afholdes individuelle samtaler mellem borger og konsulent, hvor disse i samarbejde lægger retningslinier for praktikforløbet.

Virksomhedspraktik
Når TeamAktivs konsulent eller borger har fundet en egnet virksomhed, etableres en 8 ugers ulønnet praktik. Ved første møde mellem arbejdsgiver, borger og TeamAktiv fastsættes arbejdstid, arbejdsopgaver og eventuelle skånebehov.
I en praktik på 8 uger vil der typisk være opfølgningssamtaler i perioden. Ved opfølgningssamtalerne deltager arbejdsgiver, borger og TeamAktiv. Formålet med samtalerne er at justere elementer i praktikforløbet efter behov, samt fastholde borgeren i forløbet.

Rapportering
Efter endt praktikperiode udfærdiger TeamAktiv en statusbeskrivelse, som beskriver hele forløbet med fokus på praktikken. Beskrivelsen tager udgangspunkt i de 12 opmærksomhedspunkter, hvor borgerens aktuelle arbejdsevne vurderes i forhold til ressourcer og eventuelle barrierer. Herunder er ligeledes medtaget de observationer som arbejdsgiver har gjort sig vedrørende borgerens mødestabilitet, effektive arbejdsindsats, opgaveløsning og skånebehov.

Henvisning og varighed
Der er løbende indtag, og borgerens startdato aftales med jobcenter og sagsbehandler. En forløbsperiode aftales fra sag til sag, dog altid med fokus på "kortest mulige vej til arbejdsmarkedet".

Kontaktinformation
Yderligere information kan fås ved henvendelse til
Chefkonsulent : Jakob Henriksen
Telefon : 48 200 500
E-mail :